Psalm 23

Videoclip Psalm 23

Psalm 23,1 Vpsalm 23,1 2 v (2)Psalm 23,2 0 VPsalm 23,2 1 (2) VPsalm 23,3 1 VPsalm 23,3 2 (2) V
Psalm 23,4 0 (2) VPsalm 23,4 1 (2) VPsalm 23,5 0 (2) VPsalm 23,5 1 (2) VPsalm 23,6 0 (2) VPsalm 23,6 1 (2) V